apipirkti

apipirkti
apipir̃kti, apìperka (apiper̃ka Vj), -o tr. 1. visiems užtektinai visko nupirkti: Visus vaikus apipir̃ko Sdb. Tuojaus nusivežė [sužadėtinę] į Jurbarką, tuojaus apipir̃ko, laikroduką ant rankos užrišo Skr. Juk ans tavi apipir̃ks nū kojų lig galvos Kl. Palauk, tu visą svietą norėtumei apipirkti pinigų neturėdamas Vaižg. Apipir̃kti tokiai šeimynikei (aštuoniems vaikams) daug piningiuko reik Grd. Gavo pensiją, dukteries vaikus apipir̃ko Krš. Apipirko, apipirko, visą aprėdė LTR(Snt). Ans apipir̃ks kukorką pastrajais J. | refl. intr., tr.: Pardaviau, apsipirkaũ ir važiuoju namo Vj. Ka tie žmonys niekad neapsìperka: pilna i pilna, prie javų negali prieit Jrb. Te pusšimtį, apsipir̃ksi vaikus Ss. Palauk, kai apspir̃ksme, gal galėsme ir tau duot pinigų Mlt. Kai apspir̃ks visi, tai ir atpigs Sld. Jau dabar apsipir̃kom, galiam važiuoti numo Ll. Tegul daro jie, ką jie nori, tik tegul leidžia jie mums ir toliau eiti į Panemunę apsipirkti prš. 2. pirkinėjant pamažinti kiekį: Jie nori, kad tas trąšas kiek apipir̃ktų Ll. 3. išsirinkus įsigyti: Aplink Panevėžį buvo žydų, dvarus apipir̃kusių Ds. | refl. tr.: Daugumas giminių susitarę apsiperka laukus ir užveda sodžių A1884,286. Senas ateivis, jisai apsipirko Vilkakuky tą gaspadorystą Srj.apeiti pirkinėjant: Su dešimtele rublių turgų dar nelabai apipir̃ksi Krš.refl. tr. įsigyti išsimokėtinai: Buvo žemę apsipir̃kęs, bet kaip nebegalėjo užmokėti, turėjo grąžyti Lnkv.refl. tr. apsiklausinėti, rasti ką norimą pirkti: Buvo apsipir̃kę [namuką], ale nesumokėjo rankpiningių, i kitas pasikišo Krš. 4. refl. tr., intr. Grg, Brs, Pvn, Ll, Up, Ps, Kp, Prng, Gmž apsigauti ką perkant (ne tokį nusipirkti ar permokėti): Ans apsipir̃ko senomis gelumbėmis supuvusiomis, t. y. apsigaudino J. Jis, arklį pirkdamas, apsipirko Rgvl. Aš i kruopus prastus apsipirkáu Slnt. Kai apsìperki, ema pyktis Dbk. Gerai nepažįstu materijos, bijau, kad neapsipirkčiau Lnkv. Dar kai kokius apsipir̃ksi grūdus, iš pečiaus po luitą ištrauksi duoną Plt. Kaip apsipirkaũ: gi to[ji] medžiagėlė leisgyvė Mžš. Kad tu šiteip būtum apspir̃kęs, tai pirštus graužtum Dbk. 5. vaišėmis, kyšiais daugelį palenkti, prikalbėti, kaip elgtis: Pati tuo visą namą kitaip aptaisė, padarė karčemą ir visus apipirko, kad visi sakytų, kad jau čia trys metai, kaip karčema BsPIV222. \ pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; nupirkti; panupirkti; papirkti; papapirkti; parpirkti; perpirkti; prapirkti; pripirkti; razpirkti; parazpirkti; supirkti; užpirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apipirkti — apipir̃kti vksm. Gãvusi peñsiją, dukter̃s vaikùs apipir̃ko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsipirkimas — apsipirkìmas sm. (2) 1. → apipirkti 1 (refl.): Kad matytum, koks jų apsipirkimas: skarelių vilnonių ir šilkinių, keli ruožuotiniai Lnkv. 2. → apipirkti 3 (refl.): Žemės apsipirkimas brangiai atsėjo Lnkv. 3. → apipirkti 4 (refl.): Po to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipirkinėti — apipirkinėti; M iter. dem. apipirkti 1. | refl. K: Iš tų uogų (už uogas gautų pinigų) apsipirkinėju Rdn. Nora apsipirkinėti i žanyties Krš. pirkinėti; apipirkinėti; atpirkinėti; įsipirkinėti; išpirkinėti; nupirkinėti; papirkinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkti — atpir̃kti, àtperka (atpirka SD211), o tr. J 1. žr. nupirkti 1: Aš pats tą klaimą atpirkaũ Nmč. Kalba, kad tą namelį būk jis atpir̃ko Pmp. Policistas lyginėjo, norėjo [klevą] atpirkti lentoms Žem. Tai anas atpir̃ko žemės Aradnoj, kiekas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapirkti — ×dapir̃kti, dàperka (daper̃ka Ad), o (hibr.) tr. papildomai nupirkti: Dapir̃kom sienojų [namui] Ad. Pritrūko, tai reikia dapir̃kt Nmč. | refl. tr.: Mes tai dàsperkam maisto Mrc. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpirkti — išpir̃kti, ìšperka (išpirka SD413, išper̃ka Sdk), o tr. K; Sut, N 1. pirkti ligi galo, ligi nebeliekant: Visą druską išpir̃ko Ėr. Ìšperka greit gatavus rūbus Ktk. Visas leidinys jau ìšpirktas BŽ481. Atvežiau obūlių tris maišus, du teišpir̃ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupirkti — nupir̃kti, nùperka (nuper̃ka Ob), o tr. R, K; H 1. sumokėjus paimti, įgyti: Kad parduosi, tai nupirksiù JnšM. Kad brangu, nepirk, nupir̃ks kiti Rd. Nusėjo kiauliokas nupirkt Ktk. Nupirkaũ aš pirkinį, sermėgą, t. y. nugaminau J. Kaip iškęsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišpirkti — paišpir̃kti, paìšperka, o (dial.) žr. išpirkti 1: Kiek jų (karvių) buvo [turguje], paišpir̃ko vitvisas Dv. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; nupirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panupirkti — panupir̃kti, panùperka, o (dial.) žr. nupirkti 1: Anas panupir̃ko karves visiemu Dv. Buvo panupir̃kę žemę Pst. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papapirkti — ×papapir̃kti, papàperka, o (dial.) žr. papirkti 1: Iš viso turgo papapir̃ko grūdus Dv. Kap privažiuoja vilenskių daug, tai ima ir papàperka Dv. | refl. tr.: Anys papaspir̃ko karves in kermošiaus Dv. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”